4.jpg

Doskonali pedagodzy drogą do sukcesu dzieci i młodzieży

Nasza szkoła przystąpiła do projektu: „Doskonali pedagodzy drogą do sukcesu dzieci i młodzieży” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

 

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie częstochowskim poprzez stworzenie w okresie 17 miesięcy 76 planów wspomagania spójnych z rozwojem 35 szkół i 3 przedszkoli w obszarze wymagającym szczególnego wsparcia do 31.08.2015 r.