4.jpg

Regulamin konkursu plastycznego pt. „Żołnierz polski”

Regulamin konkursu plastycznego
pt. „Żołnierz polski”
 
w ramach realizowanego projektu
„Cisie – Nasza Mała Ojczyzna – Wczoraj, Dziś i Jutro”
       Organizator:  Publiczna Szkoła Podstawowa w Cisiu
 
Cele konkursu: 
      - popularyzowanie wśród uczniów PSP w Cisiu, jej absolwentów i dorosłych  mieszkańców wsi  Cisie udziału żołnierzy polskich w II wojnie światowej;
     Warunki uczestnictwa:
   1.  Konkurs jest adresowany do uczniów Szkoły Podstawowej w Cisiu, jej absolwentów i mieszkańców wsi Cisie.
Konkurs przeprowadzony będzie w 4 kategoriach:
·                     grupa I      0 – III  klasa szkoły podstawowej
·                     grupa II     IV – VII  klasa szkoły podstawowej
·                     grupa III    absolwenci szkoły podstawowej
·                     grupa IV    mieszkańcy wsi Cisie
2. Prace mogą być wykonane dowolną techniką na kartonie A3.
3. Prace muszą być wykonane samodzielnie i podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem .
4. Należy podać wiek autora / klasa / oraz pełną nazwę szkoły
5. Termin dostarczenia prac do organizatora– do 06.11.2017 r. 
 
Ocena prac:
1. Oceny prac w poszczególnych kategoriach dokona komisja konkursowa, powołana przez Organizatora.
2. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i dyplomów nastąpi podczas uroczystości.
 
Uwagi końcowe:
1. W dniu ogłoszenia wyników, nagrodzone prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w PSP w Cisiu.
2. Prace plastyczne dostarczone na konkurs przechodzą na własność Organizatora.
 
3. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela p. Agnieszka Widera, tel. 600812449.