4.jpg

RYM­cerze

W dniu 10 kwietnia o godzinie 15:00 odbył się projekt profilaktyczny dla młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Cisiu  połączony z koncertem hip-hopowym pod nazwą „Nie Zmarnuj Swojego Życia”. Współczesna młodzież jest pogu­biona, a bez właś­ci­wych auto­ry­tetów i zasad moral­nych — może zmarnować swoje życie. Pod wpły­wem nieod­powied­niego towarzystwa młodzież coraz częś­ciej i śmielej sięga po uży­wki takie jak papierosy, alko­hol, narko­tyki, „dopalacze”, chcąc zaim­ponować rówieśnikom. Dostrze­ga­jąc te prob­lemy,

z inic­jatywy Apos­tol­skiego Ruchu Wiary, raperów Bęsia i Dj Yonasa, pow­stał wyjątkowy pro­jekt pro­fi­lak­ty­czny. Jest on oparty na doświad­czeni­ach walki z nałogami prowadzą­cych połączony z kon­certem.

 

Projekt prowadzą Łukasz Bęś - Bęsiu i Jonatan Blank - Dj Yonas, rap­erzy tworzący zespół RYM­cerze.  Komu­nikują się z młodzieżą w wieku 13–19 lat – bez zadę­cia i patosu, „ich językiem”. Celem pro­jektu jest pro­fi­lak­tyka uza­leżnień, uświadomie­nie zagrożeń związanych z uży­wkami, zmi­ana postawy u młodzieży, zachęce­nie do rozwi­jania zain­tere­sowań, przed­staw­ie­nie wartości chrześ­ci­jańs­kich.

SPOTKANIE Z MŁODZIEŻĄ OBE­J­MOWAŁO:

- skuteczną pro­fi­lak­tykę przez his­to­rie włas­nych zma­gań z uza­leżnieni­ami pod hasłem „Nie Zmar­nuj Swo­jego Życia”
- dynam­iczne, akty­wne, uświadami­a­jące spotkanie w formie mini-wykładów i hip-hopowej muzyki
- inter­akcje z młodzieżą – konkurs freestyle
- wspar­cie Grona Ped­a­gog­icznego 
- pro­mocja muzyki z wartoś­ci­ami chrześ­ci­jańskimi
- pro­mocja uni­w­er­sal­nych wartości w życiu

 

W czasie spotkania z uczniami raperzy podzielili się swoim doświadczeniem życiowym w walce z nałogami. Ważne treści oraz forma trafiająca wprost do młodego odbiorcy pobudziły samoświadomość naszych uczniów w zakresie problemów uzależnień oraz ich skutków, a także zmusiły do refleksji nad sensem życia i odpowiedzialnych wyborów.

 

Przeskocz wysoko nad murem wyśmiania
Zerwij kurtynę, co wolność przesłania
Siłą jest to, na ile przyjmujesz, bo siłą jest to, ile odmawiasz
Wiem, że dasz radę, idź za przykładem
I rozkmiń, ile marzeń jest przed Tobą
Życie jest darem, rozpal tę wiarę,
Nie zmarnuj życia bo pomoc jest obok
” 

(RYMcerze „Nie zmarnuj swojego Życia”)

 

Dziękujemy za spotkanie!