4.jpg

Prawa i obowiązki ucznia

Prawa ucznia

Uczeń ma prawo do:

• właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej,
• opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi    

formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności
• zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
• obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i oceny zachowania wystawionych zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania i ustalonymi kryteriami ocen z zachowania,

• życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
• swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób
• rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów
• pomocy w przypadku trudności w nauce
• korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego
• korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,
• wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole
• poszanowania praw zawartych w Konwencji o prawach dziecka

 


Obowiązki ucznia

 

Uczeń ma obowiązek do:

  1. uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, a zwłaszcza dotyczących: systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły
  2. przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły, przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności
  3. szanowania poglądów i przekonań innych ludzi.
  4. podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora Szkoły, nauczycieli oraz ustaleniom samorządu klasowego i szkolnego
  5. godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią, dbania o piękno mowy ojczystej, dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów
  6. reprezentowania szkoły na zewnątrz zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami, np. w zawodach sportowych, konkursach przedmiotowych
  7. troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, starania się o utrzymanie czystości i porządku na terenie szkoły