Magdalena Ogłaza

Magdalena Ogłaza

Dnia  29.05.2019r. odbył się Gminny Turniej Piłki  Siatkowej dwuosobowej zorganizowany przez UKS  Gimnazjum Blachownia. W zawodach udział brali uczniowie Szkół Podstawowych z  terenu Gminy Blachownia.

Nasza  placówkę reprezentowało 19  uczniów, którzy  rywalizowali w  różnych kategoriach wiekowych. Najlepiej zaprezentowała  się para Nadia Jelonek, Julia  Nowińska, wygrywając rywalizację  w  kategorii wiekowej dziewcząt rocznik 2009 i młodsi. II miejsce  w  tej  samej  kategorii  zajęła  para  Wiktoria  Kozieł, Nicola Kokot. Ponadto  nasza Szkołę  reprezentowali:

Nikola Jelonek , Paweł Nierobiś , Marcel Loch, Mikołaj Blada, Adam Mazur, Oliwier Pisula, Bartosz  Kowasz, Maja Kozieł, Dawid Brondel, Małgorzata Kędryk, Marysia Kędryk, Oliwia Jankowska, Marcel Jelonek, Patryk Nowiński, Błażej Zawadzki.

Nikola Jelonek oraz Paweł Nierobiś byli  najmłodszymi uczestnikami turnieju za  co otrzymali pamiątkowe  medale.

 

 

 

 

Uczniowie klasy IV mieli przyjemność uczestnictwa w otwartej lekcji muzyki w ramach programu Aktywna Tablica. Tematem lekcji były nazwy dźwięków, wartości rytmiczne - elementy kompozycji. Gościem była pani: Jadwiga Soboniak - nauczycielka Publicznej Szkoły Podstawowej SPSK w Bieżeniu. 

 

W załączniku znajduje się konspekt lekcji.

DRODZY RODZICE !!!

W trosce o bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne naszych uczniów podejmujemy w szkole szereg działań wychowawczych i profilaktycznych.
W związku z pismem Ministra Edukacji Narodowej dotyczącym zwiększenia bezpieczeństwa dzieci na terenie szkoły zostaje uruchomiona "Anonimowa skrzynka na sygnały".

Zachęcamy Państwa również do zapoznania się z materiałami dotyczącymi bezpieczeństwa na następujących stronach internetowych:

https://www.ore.edu.pl/2015/06/procedury-interwencyjne-w-szkole-materialy-do-pobrania/

https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/

III miejsce Jakub Kwiatkowski

I miejsce Jakub Kwiatkowski

Zebranie z rodzicami odbędzie się 15 maja o godzinie 17.00.
Serdecznie zapraszamy.
Przypominamy, że po zebraniu odbędzie się spotkanie Rady Rodziców, na którym szczegółowo omówimy przygotowanie Festynu.

Realizacja lekcji projektowej MY HOUSE. Klasa I wykonała makietę domu, mebli i podwórka. Celem lekcji było praktyczne utrwalenie słownictwa z zakresu Mój dom i meble.

Lekcja praktycznego wykorzystania języka angielskiego w sytuacjach codziennych - CRAZY SANDWICH. Każdy uczeń miał za zadanie samodzielnie przygotować kanapkę. Podczas przygotowywania obowiązywała zasada posługiwania się wyłącznie językiem angielskim. Następnie dzieci przedstawiały - nazywały składniki swojej kanapki. Uczniowie spisali się wzorowo.

W dniu 10 kwietnia o godzinie 15:00 odbył się projekt profilaktyczny dla młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Cisiu  połączony z koncertem hip-hopowym pod nazwą „Nie Zmarnuj Swojego Życia”. Współczesna młodzież jest pogu­biona, a bez właś­ci­wych auto­ry­tetów i zasad moral­nych — może zmarnować swoje życie. Pod wpły­wem nieod­powied­niego towarzystwa młodzież coraz częś­ciej i śmielej sięga po uży­wki takie jak papierosy, alko­hol, narko­tyki, „dopalacze”, chcąc zaim­ponować rówieśnikom. Dostrze­ga­jąc te prob­lemy,

z inic­jatywy Apos­tol­skiego Ruchu Wiary, raperów Bęsia i Dj Yonasa, pow­stał wyjątkowy pro­jekt pro­fi­lak­ty­czny. Jest on oparty na doświad­czeni­ach walki z nałogami prowadzą­cych połączony z kon­certem.

 

Projekt prowadzą Łukasz Bęś - Bęsiu i Jonatan Blank - Dj Yonas, rap­erzy tworzący zespół RYM­cerze.  Komu­nikują się z młodzieżą w wieku 13–19 lat – bez zadę­cia i patosu, „ich językiem”. Celem pro­jektu jest pro­fi­lak­tyka uza­leżnień, uświadomie­nie zagrożeń związanych z uży­wkami, zmi­ana postawy u młodzieży, zachęce­nie do rozwi­jania zain­tere­sowań, przed­staw­ie­nie wartości chrześ­ci­jańs­kich.

SPOTKANIE Z MŁODZIEŻĄ OBE­J­MOWAŁO:

- skuteczną pro­fi­lak­tykę przez his­to­rie włas­nych zma­gań z uza­leżnieni­ami pod hasłem „Nie Zmar­nuj Swo­jego Życia”
- dynam­iczne, akty­wne, uświadami­a­jące spotkanie w formie mini-wykładów i hip-hopowej muzyki
- inter­akcje z młodzieżą – konkurs freestyle
- wspar­cie Grona Ped­a­gog­icznego 
- pro­mocja muzyki z wartoś­ci­ami chrześ­ci­jańskimi
- pro­mocja uni­w­er­sal­nych wartości w życiu

 

W czasie spotkania z uczniami raperzy podzielili się swoim doświadczeniem życiowym w walce z nałogami. Ważne treści oraz forma trafiająca wprost do młodego odbiorcy pobudziły samoświadomość naszych uczniów w zakresie problemów uzależnień oraz ich skutków, a także zmusiły do refleksji nad sensem życia i odpowiedzialnych wyborów.

 

Przeskocz wysoko nad murem wyśmiania
Zerwij kurtynę, co wolność przesłania
Siłą jest to, na ile przyjmujesz, bo siłą jest to, ile odmawiasz
Wiem, że dasz radę, idź za przykładem
I rozkmiń, ile marzeń jest przed Tobą
Życie jest darem, rozpal tę wiarę,
Nie zmarnuj życia bo pomoc jest obok
” 

(RYMcerze „Nie zmarnuj swojego Życia”)

 

Dziękujemy za spotkanie!

 

 

 

Uczniowie klasy 8 ze Szkoły Podstawowej w Cisiu uczestniczą  w zajęciach w ramach Uniwersytetu Młodzieżowego na Politechnice Częstochowskiej. 

W dniu 11 kwietnia temat wykładu brzmiał „Fizyka wokół nas – pokaz eksperymentów fizycznych”. Po spotkaniu uczniowie brali udział w laboratoriach. W czasie tych zajęć pogłębili swoją wiedzę z zakresu fizyki, obserwując  doświadczenia. Jednym z punktów był również 'Bieg w kasku' organizowany w ramach akcji 'Dziewczyny na politechniki'. Wystartował sprzed auli wydziału zarządzania. Ponad setka uczestników - także mężczyźni - do przebiegnięcia miała 1,2 km, a trasa prowadziła po terenie uczelnianego kampusu. W biegu uczestniczyli także nasi uczniowie tj. Marcel Jelonek, który zajął 4 miejsce i Błażej Zawadzki, który przybiegł do mety jako 6. http://czestochowa.wyborcza.pl/czestochowa/5,48725,24642654.html?i=1.

Następne spotkanie w ramach Młodzieżowego Uniwersytetu odbędzie się 16 maja.