Stowarzyszenie

Po ogłoszenie uchwały o likwidacji szkoły mieszkańcy zorganizowali swoje siły i zawiązali Stowarzyszenie. Początki były trudne – wielka niewiadoma, pierwsze stowarzyszenie prowadzące szkołę na terenie gminy Blachownia. 

 

  W dniu 18.06.2004 r. stowarzyszenie  zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Prezesem stowarzyszenia został p. Edward Janik, wiceprezesem p. Renata Leśko. Do roku 2016 rolę prezesa pełnił p. Mirosław Walaszczyk, wiceprezesa p. Renata Leśko. Obecnie funkcję prezesa piastuje p. Marcin Mazur, wiceprezesa p.Arleta Kokot.

 

  Celem działania Stowarzyszenia jest wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Cisie; integracja mieszkańców wsi, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu; wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym. 

   Swoje cele realizowane są poprzez: partnerstwo i współpracę z nauczycielami, radą rodziców, dyrektorem szkoły, OSP Cisie, Miejskim Domem Kultury w Blachowni, zespołem ludowym „Cisianki”.

   Podjęte zostały działania organizacyjne mające na celu prowadzenie szkoły i oddziału przedszkolnego na zasadach przewidzianych prawem oraz prowadzenie działalności kulturalnej i sportowej: Festyny, wieloletni Międzypowiatowy Turniej Zdrowia, środowiskowe uroczystości z okazji Dnia Matki i Ojca, Dnia Babci i Dziadka, jasełka, udział dzieci w wyjazdach na Zielona szkołę.

 

   Dzięki realizacji programu „Radosna szkoła” w szkole zostały stworzone bezpieczne warunki w zakresie nauki, wychowania i opieki dla dzieci sześcioletnich i siedmioletnich, które rozpoczynają spełnianie obowiązku szkolnego. Ponadto możliwe jest stworzenie lepszych warunków organizacyjnych umożliwiających realizowanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego, zwłaszcza w zakresie wychowania fizycznego oraz stworzenia bezpiecznych i przyjaznych warunków organizowania zajęć szkolnych i zajęć opieki świetlicowej, a także wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły. Utworzenie nowoczesnej, estetycznej i kolorowej sali zabaw dla dzieci wzbogaca ofertę edukacyjną szkoły i na pewno zachęci rodziców dzieci sześcioletnich do podjęcia decyzji o wcześniejszym rozpoczęciu edukacji sześciolatków.

   Szkoła uczestniczyła w 6 edycjach akcji „Posadź swoje drzewko”. Przystąpiła do wielu projektów:

Pracownia komputerowa dla szkół, Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy,

Indywidualizacja nauczania – „Szansa dla najmłodszych”  w ramach projektów systemowych Kapitał Ludzki, rokroczny udział w programach organizacji pozarządowych: „ Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w oparciu o programy profilaktyczne, edukacyjne i promujące zdrowy styl   życia” oraz „ Rozwój sportowego życia dzieci i młodzieży przez promowanie piłki nożnej, badmintona, tenisa stołowego, siatkówki, koszykówki i innych dyscyplin.”