logotype
deco

Rekrutacja

Zapisy dzieci do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Cisiu
w roku szkolnym 2013/2014

  Szkoła Podstawowa w Cisiu  dokonuje zapisów dzieci do oddziału przedszkolnego na przyszły rok szkolny.
Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W przypadku odroczenia obowiązku szkolnego do przedszkola może uczęszczać dziecko do ukończenia 10 roku życia..
 Podstawę przyjęcia dziecka do placówki stanowi karta zgłoszenia dziecka do przedszkola.

Druki kart są do pobrania w szkole oraz na stronie internetowej szkoły szkola-cisie.pl
 


Termin składania dokładnie wypełnionych kart upływa z dniem 29 marca 2013 roku.

Do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci:

•  5 i 6 letnie mające obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego od dnia 1.09.2013 r.
   (Przypominamy również, ze dzieci z rocznika 2007 – 6-letnie i z rocznika 2008 – 5 letnie mają obowiązek      
   uczęszczania do przedszkola w ramach rocznego przygotowania do szkoły)
• matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci
• matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź      
   całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji, na podstawie odrębnych przepisów

   W roku szkolnym 2013/2014 warunkiem przyjęcia dziecka, które miałoby uczęszczać do przedszkola  jest zamieszkiwanie tego dziecka na terenie Gminy Blachownia.
   W przypadku nie zgłoszenia się dziecka do 15 września oraz nieusprawiedliwionej nieobecności powyżej
1 miesiąca w trakcie roku szkolnego, dziecko może zostać skreślone z listy przedszkolaków.

Zapisy dzieci do przedszkola na rok szkolny 2013/2014
odbywać się będą według poniższego harmonogramu:

•  od 1 do 29 marca 2013 r. - wydawanie i przyjmowanie kart zgłoszeń przez dyrektora szkoły
•  do 12 kwietnia 2013 r. - na tablicy ogłoszeń w szkole będą wywieszone imienne listy dzieci przyjętych do
   przedszkola

   W przypadku mniejszej liczby zgłoszonych dzieci niż liczba miejsc w przedszkolu, przyjęć dokonuje dyrektor szkoły.
   W sytuacji, kiedy liczba dzieci zgłoszonych w czasie rekrutacji jest większa od liczby miejsc w przedszkolu, dyrektor szkoły powołuje Komisję Kwalifikacyjną w składzie:
- dyrektor szkoły- przewodniczący
- przedstawiciel rady pedagogicznej- członek
- przedstawiciel rady rodziców- członek

Od decyzji dyrektora nie przysługuje dalsze odwołanie.

   W przedszkolach będą tworzone listy rezerwowe dzieci (o kolejności na liście decydować będzie kolejność
   zgłoszeń).
   W czasie roku szkolnego przyjmowanie dzieci odbywać się będzie na zasadzie kolejności na liście rezerwowej.

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

 

Proszę o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2012/2013

• Dane dziecka

Dane osobowe

PESEL                                                  Nazwisko                             Imię                                Drugie imię

Data urodzenia                                                                    Miejsce urodzenia

Adres zamieszkania dziecka

Kod pocztowy- poczta     Miejscowość                  Ulica                                                     Nr Domu          Nr lokalu

Adres zameldowania dziecka na pobyt stały (jeżeli jest inny niż zamieszkania)

Kod pocztowy- poczta    Miejscowość                   Ulica                                                      Nr domu         Nr lokalu

• Dane rodziców / prawnych opiekunów

Dane matki/prawnej opiekunki

Imię                                         Nazwisko                                       Telefon kontaktowy

Informacje dodatkowe:

Decyzja

Dziecko rodzica/opiekuna samotnie wychowującego dziecko (wpisać "TAK" lub "NIE")

Czy któryś z rodziców jest pozbawiony praw rodzicielskich (wpisać "TAK" lub "NIE")

Dziecko wychowuje się w rodzinie zastępczej (wpisać "TAK" lub "NIE") 

Dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawnosci (wpisać "TAK" lub "NIE")

Dziecko posiada orzeczenie o kształceniu specjalnym (wpisać "TAK" lub "NIE")

Dziecko ma chorobę przewlekła (wpisać "TAK" lub "NIE")

Dziecko jest uczulone na jakieś produkty spożywcze (wpisać "TAK" lub "NIE")

Dziecko będzie uczęszczało na zajęcia z religii (wpisać "TAK" lub "NIE")

Dziecko będzie uczęszczało na zajęcia z j. angielskiego (wpisać "TAK" lub "NIE")

Dziecko będzie brało udział w wycieczkach i wyjazdach organizowanych przez przedszkole (wpisać "TAK" lub "NIE")

Zgoda rodziców na udzielanie pierwszej pomocy medycznej w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia (wpisać "TAK" lub "NIE")

Zgoda rodziców na przeprowadzenie kontroli czystości dziecka przez pielęgniarkę lub nauczyciela przedszkola w ramach potrzeb placówki (wpisać "TAK" lub "NIE")

Adres zamieszkania matki/prawnej opiekunki 

Kod pocztowy- poczta    Miejscowość                  Ulica                                                     Nr domu         Nr lokalu 

 Dane ojca /prawnego opiekuna

Imię                                         Nazwisko                                      Telefon kontaktowy

Adres zamieszkania ojca/prawnego opiekuna

Kod pocztowy-poczta     Miejscowość                   Ulica                                                    Nr domu        Nr lokalu

 

Zakład pracy matki/prawnej opiekunki                                 Zakład pracy ojca/prawnego opiekuna

Pieczątka zakładu pracy

i podpis osoby wystawiającej

potwierdzenie zatrudnienia

 

 Pieczątka zakładu pracy

i podpis osoby wystawiającej

potwierdzenie zatrudnienia

Telefon do pracy:

Telefon do pracy:

Inne telefony kontaktowe

• Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów w przypadku upoważnienia innych osób do  
   przyprowadzania i odbioru dziecka z przedszkola(upoważnić można tylko osoby pełnoletnie).

My niżej podpisani:

................................................................... legitymująca się dowodem osobistym

   .…………………………………………………………………
    imię i nazwisko matki/prawnego opiekuna seria i numer dowodu osobistego

................................................................... legitymującego się dowodem osobistym

   …………………………………………………………………
   imię i nazwisko ojca/prawnego opiekuna seria i numer dowodu osobistego

upoważniamy do przyprowadzania i odbioru naszego dziecka z przedszkola następujące osoby :

L.p.

Imię i nazwisko osoby upoważnionej

Seria i nr dowodu osobistego

Telefon kontaktowy

1.

2.

3.

    ..........................................................                   ............................................................
        (podpis matki/prawnego opiekuna)                               (podpis ojca/prawnego opiekuna)
                                                                             
• Zobowiązanie rodziców/prawnych opiekunów dziecka

1. W przypadku przyjęcia dziecka do placówki zobowiązuję się do:
2. Przestrzegania postanowień statutu szkoły.
3. Podawania do wiadomości szkoły wszelkich zmian w podanych wyżej informacjach.
4. Przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę dorosłą, do tego upoważnioną.
5. Przyprowadzania do przedszkola zdrowego dziecka.
6. Przekazywania ważnych informacji dotyczących dziecka nauczycielce lub dyrektorowi szkoły.
7. Uczestniczenia w zebraniach rodziców i działalności przedszkola.

Oświadczam , że przedłożone przeze mnie w niniejszej karcie na str.1,2  informacje są zgodne ze stanem faktycznym .

 ..........................................................                   ............................................................
  (podpis matki/prawnego opiekuna)                               (podpis ojca/prawnego opiekuna)

• Oświadczenia dotyczące treści zgłoszenia i ochrony danych osobowych

•  Wyrażam/y zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie w celach związanych z przebiegiem rekrutacji,        
   pobytu w przedszkolu danych osobowych moich i mojego dziecka i osób upoważnionych do odbioru dziecka z   
   przedszkola , zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997r. Dz.U. nr.133,poz.883
•  Wyrażam/y zgodę na udział dziecka w sesjach zdjęciowych, na wykorzystywanie zdjęć, rysunków i wytworów do
   promocji placówki oraz zezwalamy na publikacje prac dziecka i zdjęć z uroczystości przedszkolnych w ramach
   promocji przedszkola

  ..........................................................                       ............................................................
     (podpis matki/prawnego opiekuna)                                         (podpis ojca/prawnego opiekuna)

• Decyzja Komisji  Kwalifikacyjnej

Komisja kwalifikacyjna na posiedzeniu w dniu ……………………………………


1. Zakwalifikowała  dziecko  ………………………………………………………..……do korzystania z …………. godzin pobytu dziecka w przedszkolu od dnia ……………………………….


2. Nie zakwalifikowała dziecka  …………………………………………… z powodu …………………………………..


     ……………………………….………………………

( podpis Przewodniczącego Komisji oraz jej Członków )